in_de_stad_detail.jpg
'i n d e s t a d' (detail)
olieverf op doek
3 0 x 3 0
vogelmens_1.jpg
v o g e l m e n s 1
olieverf op doek + houtskool
4 0 x 8 0
stilleven_web.jpg
'u i t g e v l o g e n'
olieverf op doek
8 0 x 8 0
naamloos_2_web.jpg
m e e u w
olieverf op doek
4 0 x 4 0
vogelvrij_copie.jpg
v o g e l v r i j
o l i e v e r f o p d o e k
4 0 x 8 0
vliegschaamte_kopie.jpg
v l i e g s c h a a m t e
o l i e v e r f o p d o e k
3 0 x 4 0
ik_twijfel_web.jpg
's o m s t w i j f e l i k'
olieverf op doek
3 0 x 3 0
flying_web.jpg
f l y i n g
olieverf op doek
3 5 x 3 5
relatie_web.jpg
e e n l a t r e l a t i e
olieverf op doek
8 0 x 8 0